张老师古诗词网欢迎您,游客

咏史八首

作者:左思 朝代:魏晋
咏史八首原文

其一
弱冠弄柔翰,卓荦观群书。
著论准过秦,作赋拟子虚。
边城苦鸣镝,羽檄飞京都。
虽非甲胄士,畴昔览穰苴。
长啸激清风,志若无东吴。
铅刀贵一割,梦想骋良图。
左眄澄江湘,右盻定羌胡。
功成不受爵,长揖归田庐。

其二
郁郁涧底松,离离山上苗。
以彼径寸茎,荫此百尺条。
世胄蹑高位,英俊沉下僚。
地势使之然,由来非一朝。
金张藉旧业,七叶珥汉貂。
冯公岂不伟,白首不见招。

其三
吾希段干木,偃息藩魏君。
吾慕鲁仲连,谈笑却秦军。
当世贵不羁,遭难能解纷。
功成耻受赏,高节卓不群。
临组不肯绁,对珪宁肯分。
连玺曜前庭,比之犹浮云。

其四
济济京城内,赫赫王侯居。
冠盖荫四术,朱轮竟长衢。
朝集金张馆,暮宿许史庐。
南邻击钟磬,北里吹笙竽。
寂寂杨子宅,门无卿相舆。
寥寥空宇中,所讲在玄虚。
言论准宣尼,辞赋拟相如。
悠悠百世后,英名擅八区。

其五
皓天舒白日,灵景耀神州。
列宅紫宫里,飞宇若云浮。
峨峨高门内,蔼蔼皆王侯。
自非攀龙客,何为歘来游。
被褐出阊阖,高步追许由。
振衣千仞冈,濯足万里流。

其六
荆轲饮燕市,酒酣气益震。
哀歌和渐离,谓若傍无人。
虽无壮士节,与世亦殊伦。
高眄邈四海,豪右何足陈。
贵者虽自贵,视之若埃尘。
贱者虽自贱,重之若千钧。

其七
主父宦不达,骨肉还相薄。
买臣困樵采,伉俪不安宅。
陈平无产业,归来翳负郭。
长卿还成都,壁立何寥廓。
四贤岂不伟,遗烈光篇籍。
当其未遇时,忧在填沟壑。
英雄有迍邅,由来自古昔。
何世无奇才,遗之在草泽。

其八
习习笼中鸟,举翮触四隅。
落落穷巷士,抱影守空庐。
出门无通路,枳棘塞中涂。
计策弃不收,块若枯池鱼。
外望无寸禄,内顾无斗储。
亲戚还相蔑,朋友日夜疏。
苏秦北游说,李斯西上书。
俯仰生荣华,咄嗟复雕枯。
饮河期满腹,贵足不愿余。
巢林栖一枝,可为达士模。

咏史八首拼音解读

qí yī
ruò guàn nòng róu hàn ,zhuó luò guān qún shū 。
zhe lùn zhǔn guò qín ,zuò fù nǐ zǐ xū 。
biān chéng kǔ míng dí ,yǔ xí fēi jīng dōu 。
suī fēi jiǎ zhòu shì ,chóu xī lǎn ráng jū 。
zhǎng xiào jī qīng fēng ,zhì ruò wú dōng wú 。
qiān dāo guì yī gē ,mèng xiǎng chěng liáng tú 。
zuǒ miǎn chéng jiāng xiāng ,yòu pǎn dìng qiāng hú 。
gōng chéng bú shòu jué ,zhǎng yī guī tián lú 。

qí èr
yù yù jiàn dǐ sōng ,lí lí shān shàng miáo 。
yǐ bǐ jìng cùn jīng ,yīn cǐ bǎi chǐ tiáo 。
shì zhòu niè gāo wèi ,yīng jun4 chén xià liáo 。
dì shì shǐ zhī rán ,yóu lái fēi yī cháo 。
jīn zhāng jiè jiù yè ,qī yè ěr hàn diāo 。
féng gōng qǐ bú wěi ,bái shǒu bú jiàn zhāo 。

qí sān
wú xī duàn gàn mù ,yǎn xī fān wèi jun1 。
wú mù lǔ zhòng lián ,tán xiào què qín jun1 。
dāng shì guì bú jī ,zāo nán néng jiě fēn 。
gōng chéng chǐ shòu shǎng ,gāo jiē zhuó bú qún 。
lín zǔ bú kěn xiè ,duì guī níng kěn fèn 。
lián xǐ yào qián tíng ,bǐ zhī yóu fú yún 。

qí sì
jì jì jīng chéng nèi ,hè hè wáng hóu jū 。
guàn gài yīn sì shù ,zhū lún jìng zhǎng qú 。
cháo jí jīn zhāng guǎn ,mù xiǔ xǔ shǐ lú 。
nán lín jī zhōng qìng ,běi lǐ chuī shēng yú 。
jì jì yáng zǐ zhái ,mén wú qīng xiàng yú 。
liáo liáo kōng yǔ zhōng ,suǒ jiǎng zài xuán xū 。
yán lùn zhǔn xuān ní ,cí fù nǐ xiàng rú 。
yōu yōu bǎi shì hòu ,yīng míng shàn bā qū 。

qí wǔ
hào tiān shū bái rì ,líng jǐng yào shén zhōu 。
liè zhái zǐ gōng lǐ ,fēi yǔ ruò yún fú 。
é é gāo mén nèi ,ǎi ǎi jiē wáng hóu 。
zì fēi pān lóng kè ,hé wéi xū lái yóu 。
bèi hè chū chāng hé ,gāo bù zhuī xǔ yóu 。
zhèn yī qiān rèn gāng ,zhuó zú wàn lǐ liú 。

qí liù
jīng kē yǐn yàn shì ,jiǔ hān qì yì zhèn 。
āi gē hé jiàn lí ,wèi ruò bàng wú rén 。
suī wú zhuàng shì jiē ,yǔ shì yì shū lún 。
gāo miǎn miǎo sì hǎi ,háo yòu hé zú chén 。
guì zhě suī zì guì ,shì zhī ruò āi chén 。
jiàn zhě suī zì jiàn ,zhòng zhī ruò qiān jun1 。

qí qī
zhǔ fù huàn bú dá ,gǔ ròu hái xiàng báo 。
mǎi chén kùn qiáo cǎi ,kàng lì bú ān zhái 。
chén píng wú chǎn yè ,guī lái yì fù guō 。
zhǎng qīng hái chéng dōu ,bì lì hé liáo kuò 。
sì xián qǐ bú wěi ,yí liè guāng piān jí 。
dāng qí wèi yù shí ,yōu zài tián gōu hè 。
yīng xióng yǒu zhūn zhān ,yóu lái zì gǔ xī 。
hé shì wú qí cái ,yí zhī zài cǎo zé 。

qí bā
xí xí lóng zhōng niǎo ,jǔ hé chù sì yú 。
luò luò qióng xiàng shì ,bào yǐng shǒu kōng lú 。
chū mén wú tōng lù ,zhǐ jí sāi zhōng tú 。
jì cè qì bú shōu ,kuài ruò kū chí yú 。
wài wàng wú cùn lù ,nèi gù wú dòu chǔ 。
qīn qī hái xiàng miè ,péng yǒu rì yè shū 。
sū qín běi yóu shuō ,lǐ sī xī shàng shū 。
fǔ yǎng shēng róng huá ,duō jiē fù diāo kū 。
yǐn hé qī mǎn fù ,guì zú bú yuàn yú 。
cháo lín qī yī zhī ,kě wéi dá shì mó 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

左思
左思 左思(250-350)字太冲,齐国临淄(今山东淄博市临淄城北)人。他父亲左熹曾做过太原相。曾任太守、殿中侍御史等官。他幼年天资迟钝,学书学琴都不成。但他很用功,能文章,辞藻壮丽。他貌寝口讷,不好交游,仕进不得意,唯以著作为事。曾以十年的时间写成《三都赋》,轰动当时,都下竞相传写,洛阳为之纸贵。左思的功业心很强,但当时士族门阀制度已经形成,仕进的门径被…详情

咏史八首原文,咏史八首翻译,咏史八首赏析,咏史八首阅读答案,出自左思的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.bjwzxy.org.cn/shi/46928.html